§ 1 Definicje

1. Administratorem danych jest spółka Alarm Service Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Krzewnie ul. S. Żeromskiego 28, 72-
100 Goleniów wpisaną przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000455084 zarejestrowaną pod numerem NIP: 8561847436. Ochrona danych osobowych odbywa
się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.

2. W celu dodatkowego zabezpieczenia danych używamy protokołu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz innych
systemów zabezpieczających dane.

3. Wszystkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane niejawne
jednocześnie nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator danych

1. Administratorem danych jest spółka Alarm Service Corp Sp. z o.o. Kontaktując się z nami za pomocą formularza
kontaktowego na stronie www.alarm-service.net przetwarzane są Twoje dane: imię i nazwisko, Nazwa firmy, adres
email, numer telefonu.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych oraz zgodnie z wdrożoną polityką prywatności, celem jest realizowanie usług świadczonych drogą
elektroniczną, przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności Klienta.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
4. W tym celu należy się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: biuro@alarm-service.net
5. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych oraz wyznaczoną do kontaktu jest: Andrzej Jośko
6. Dane otrzymuje podczas wysłania zgłoszenia.
7. Cel przetwarzania danych osobowych:
– kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną
– obsługa reklamacji,
– obsługa zgłoszeń oraz zapytań składanych przez formularz kontaktowy,
– kontaktowanie się w celach związanych ze świadczeniem usług,
– przetwarzanie danych dla celów księgowych,
– monitorowanie aktywności,
– prowadzenie statystyk,
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,
– zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenie danych ze strony www i aplikacji mobilnych.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami usunięcie danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub
wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.
10. Dzięki odpowiedniej kontroli dostępu oraz szyfrowaniu danych przeciwdziałamy ewentualnym naruszeniom
powierzonych danych.
11. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione z którymi współpracujemy na podstawie udzielonych
upoważnień.